luni, 5 decembrie 2011

Cantecul Sufletului

Continuã cântecul
 
„Când o femeie dintr-un vechi trib african îºi dã seama cã este însãrcinatã se pregãteºte pentru cel mai important lucru pe care-l trebuie sã-l facã în aºteptarea copilului. Se retrage în afara comunitãþii, cu prietenele, se roagã ºi mediteazã împreunã, pânã când ea, sau o alta, aude cântecul celui care se va naºte peste câteva luni. O credinþã a locurilor spune cã fiecare suflet are propria vibraþie, care îi exprimã amprenta unicã ºi menirea existenþei.
Femeia care a prins cântecul din invizibil îl îngânã cu glas tare, iar
celelalte frendoneazã împreunã cu ea, ca sã-l memoreze ºi sã-l poatã
repeta fãrã ºovãire. Apoi se întorc în trib, unde îi vor învãþa ºi
ceilalþi.
În momentul naºterii, întreaga suflare se adunã în jurul pruncului ºi îi cântã cântecul propriului sãu suflet. În anii urmãtori tribul este prezent la fiecare dintre lecþiile de viaþã  pe care le primeºte copilul ºi îi sãrbãtoreºte fiecare reuºitã cu acelaºi cântec. Mai târziu, când intrã în rândul bãrbaþilor sau al 
femeilor, când se cãsãtoreºte, când are primul copil… Omul îºi aude
cântecul din nou ºi din nou. De fiecare datã primeºte celebrarea colectivã a esenþei sale sufleteºti. Când se pregãteºte sã pãrãseascã aceastã existenþã îl ascultã pentru
ultima oarã. La fel ca în prima zi de viaþã, toþi membrii tribului vin
la cãpãtâiul sãu ºi cântã cântecul care-i însoþeºte naºterea în lumea de dincolo.
Comunitatea aceasta se conduce dupã reguli simple. Dacã cineva din
grup comite o greºealã gravã, o nedreptate, un act imoral sau violent
este convocat întregul trib. Oamenii fac cerc în jurul celui vinovat. Ce fel de judecatã ºi ce fel de pedeapsã urmeazã? Niciuna. Grupul începe sã cânte celui care a greºit cântecul propriului sãu suflet. Tribul ºtie cã nu pedeapsa este cu adevãrat folositoare pentru cineva care a încãlcat codul de convieþuire. Ci iubirea ºi reamintirea esenþei reale a fiinþei sale. Cãci atunci când un om îºi
recunoaºte cântecul propriului suflet nu mai are nici cruzimea, nici
slãbiciunea de a face lucruri care sã-i rãneascã pe cei din jur.”
Un prieten adevãrat îþi continuã cântecul atunci cand tu ai uitat versurile! Indiferent de paºii pe care-i faci în viaþã, de alegerile pe care le
faci, persoanele care te iubesc rãmân alãturi de tine ºi au grija sã iþi aminteascã frumuseþea unicã a sufletului tãu, tocmai când te simþi mai
urât ºi mai neînsemnat. Îþi amintesc faptul cã eºti complet ,chiar în
momente când te consideri neputincios ºi rupt în bucãþi, îþi aduc aminte cã eºti curat, exact când te simþi mai vinovat. ªi te fac sã vezi din
nou care-þi este menirea în aceastã viaþã, tocmai când eºti mai confuz
ºi mai puþin încrezãtor.Nu te îngrijora dacã te simþi nesigur, dacã rãguºeºti încercând sã menþii linia melodicã. Bucurã-te de fiecare clipã ºi cântã fãrã oprire
pe drumul tãu de întoarcere acasã. Vei  avea momente când vei
uita…Atunci vei auzi în jurul tãu persoane care îþi vor ºopti notele
muzicale
ºi, în sfârºit, îþi vei aminti cântecul…”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu